Beautiful Pets
Beautiful Pets

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtgever: wederpartij van Beautiful Pets, eigenaar van huisdier.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 • Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Beautiful Pets en opdrachtgever waarop Beautiful Pets deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Inschrijving

 1. Bij het eerste contact worden de gegevens van de opdrachtgever, het huisdier en gegevens omtrent de verzorging ingevoerd in het bijzijn van de opdrachtgever waarmee deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Rechten en plichten

 1. Beautiful Pets verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.
 2. Beautiful Pets zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Beautiful Pets tegen meerprijs worden aangeboden.
 3. Beautiful Pets behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.
 4. Beautiful Pets behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
 5. Beautiful Pets is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 6. Het huisdier dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoestenting) en Beautiful Pets mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).
 7. Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken.
 8. Beautiful Pets  behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.
 9. Beautiful Pets behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 10. Beautiful Pets behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Beautiful Pets bedreigen.
 11. Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Beautiful Pets voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.
 4. Opdrachtgever geeft de trimsalon toestemming om video’s en foto’s online te plaatsen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Beautiful Pets zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Beautiful Pets  of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Beautiful Pets of derden worden op opdrachtgever verhaald.
 3. Beautiful Pets is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Beautiful Pets opzet of grove schuld te wijten valt.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.
 5. De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
 6. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Artikel 7. Ziekte van het dier

 1. Opdrachtgever is verplicht Beautiful Pets zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.
 2. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Beautiful Pets is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Beautiful Pets het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Beautiful Pets en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Beautiful Pets en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 9. Betalingen

 1. Betalingen dienen contant of per pin te geschieden na afloop van de verzorging van het huisdier.
 2. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
 3. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Beautiful Pets meerwerk heeft moeten verrichten is Beautiful Pets gerechtigd dit door te berekenen.

Artikel 10. Aanbiedingen en prijsopgaven

 1. Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.

Artikel 11. Levering van goederen en diensten

 1. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.
 3. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden

 1. Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch ingediend worden. Dit kan telefonisch of whats app (adressen vermeld op de website Beautiful Pets en/of telefonisch opvraagbaar).
 2. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
 3. Artikel 13.3 en 13.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.
 4. Artikel 13.3 en 13.4 gelden niet, wanneer het betreffende dier is overleden.
 5. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.
 6. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
 7. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
 8. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 9. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
 2. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.
 3. Beautiful Pets zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.
 4. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u trimsalon Beautiful Pets niet aansprakelijk te stellen voor bij- en/of nawerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan uw huisdier gegeven is.

Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur een e-mail naar info@beautifulpets.nl of neem contact met mij op via telefoonnummer 0657692441.